Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

सीमा प्रशासन कार्यालय, व्यासछागरू, दार्चुला

व्याँस गाउँपालिका व्याँस छाङ्गरु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

सीमा प्रशासन कार्यालय, व्यासछागरू, दार्चुला

व्याँस गाउँपालिका व्याँस छाङ्गरु

सम्पर्क

*


सीमा प्रशासन कार्यालय, व्यासछागरू, दार्चुला

ठेगाना : व्याँस गाउँपालिका व्याँस छाङ्गरु

फोन नं :

इमेल : baodarchula@gmail.com